Υποβολή περιλήψεων - Περιλήψεις

Στο συνέδριο θα γίνουν δεκτές επιστημονικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση περιλήψεων 300-400 λέξεων (εκτός βιβλιογραφίας) σε έναν από τους τέσσερις θεματικούς άξονες του συνεδρίου.

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 31 Μαΐου 2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προγράμματος: 30 Ιουνίου 2021

Οι περιλήψεις υποβάλλονται χωρίς κανένα στοιχείο ταυτότητας του ενδιαφερομένου, ως αρχείο doc ή pdf, στην αντίστοιχη θέση της φόρμας υποβολής. Τα στοιχεία ταυτότητας υποβάλλονται ΜΟΝΟ όπου προβλέπεται στη φόρμα υποβολής. Σε περίπτωση που στο αρχείο της περίληψης αναφέρονται στοιχεία ταυτότητας, η περίληψη δεν γίνεται δεκτή.

Οι περιλήψεις πρέπει να αφορούν σε πρωτότυπες και αδημοσίευτες ανακοινώσεις και θα αξιολογηθούν ανώνυμα από την επιστημονική επιτροπή με τη μέθοδο Double Blind Peer Review. Εκείνες που θα επιλεγούν, μία μόνο για κάθε εισηγητή/εισηγήτρια, θα ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες, προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters). Και οι δύο κατηγορίες θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου τα οποία, σε πρώτη φάση, θα εκδοθούν ηλεκτρονικά. Η προθεσμία υποβολής για έκδοση των ολοκληρωμένων εργασιών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021. Θα ακολουθήσει ειδική ενημέρωση των εισηγητών/εισηγητριών για τις προδιαγραφές συγγραφής του τελικού τους κειμένου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής περιλήψεων, παρουσιάζονται στο συννημένο αρχείο, το σύνολο των περιλήψεων των ομιλιών του συνεδρίου.

Αρχείο περιλήψεων: https://www.sgkpalamas.gr/node/115