Βασιλική Ράλλη, Ψυχής Αντίλαλοι

Η Βασιλική Ράλλη γεννήθηκε στη Θερμή της Λέσβου τον Ιανουάριο του 1923. Είναι γόνος μικρασιατικής οικογένειας από το Μοσχονήσι. Τελείωσε τις γυμνασιακές της σπουδές στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο της Μυτιλήνης και εφοίτησε στο τότε Γαλλικό Σχολείο.