ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Submitted by kpalamas on Tue, 04/03/2018 - 10:10

     Π Α Τ Ρ Ι Δ Ε Σ

                                          Στ μακάριο σκιο το Tigran Yergate

                                                πο γάπησε τς «Πατρίδες μου».

 

που βογγάει τ πολυκάραβο λιμάνι

π’ γριο κμ’ πλώνεται δαρμέν’ χώρα,

κα δ θυμται μήτε σν νείρου πλάνη

τ πρωτιν μετάξια της τ πλουτοφόρα.

 

Πολύκαρπα τ’ μπέλια τν πλουτίζουν τώρα,

τ κάστρο της φορε, παλαιϊκ στεφάνι,

δίψα το ξένου, Φράγκου, Τούρκου, π τν ρα

πο τ διπλοθεμέλιωσαν ο Βενετσάνοι.

 

να βουν ποπάνω της γρυπνοστέκει,

κι Παρνασσς λευκοχαράζει στν έρα

βαθιά, κι ρουμελιώτης Ζυγς παρέκει·

 

ατο πρωτάνοιξα τ μάτια μου στη μέρα,

κ’ μνήμη μου σν νειρο το νείρου πλέκει

γλυκει μισοσβησμέν’ εκόνα, μι μητέρα.

 

( σάλευτη Ζωή)